Zariadenie na získanie rozpustných látok v pevnej forme (nezahŕňa stojan)

40179.07

navrhnuté na preukázanie chemických reakcií s toxickými plynmi a parami